İhracat Faturası

İhracat Faturası Nedir?

Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması veya Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri için satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen belgeyi ifade eder. 

Kapsam ve Özellikler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)'e istinaden, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin mal ihracı kapsamında düzenleyecekleri faturaların e-Fatura olma zorunluluğu 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir. Bu kapsamda olan firmalar istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.
 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ'e ulaşmak için tıklayın.

Bu kapsamda ihracat faturası düzenleyecek olan mükellefler;

  • Düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve  Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir.
  • Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.

İhracat Faturası-Ek Alanlar