Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Olarak Sizleri Bilgilendirmek İsteriz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla eFinans tarafından işlenecektir. "Kişisel Verilerinizin işlenmesi" ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. eFinans olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel Veri İşleme

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (“KEP Yönetmeliği”) 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin güncel hali (“VUK Genel Tebliği”) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (sıra no:1 ve sıra no:2) (“E-Defter Genel Tebliği”) olmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta, E- Fatura ve E-Defter mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, kayıtlı elektronik posta, e-fatura, e-defter ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu işlemlerde kullanılması, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işleme ilişkin bilgilerinin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin/taahhütnamelerin gereğinin yerine getirilmesi; başvuru, kimlik tespiti ve doğrulaması, hesabın kullanıma açılması, KEP rehberine kayıt, yayım, doğrulama, güncelleme ve sorgulama gibi sisteme ilişkin işlemlerin yapılması, hesapların kullanımını kolaylaştırılması, hizmetlerden sağlıklı yararlanılabilmesini sağlanması, kişiselleştirilmiş servisler sunulması, servislerin kullanılması, ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi gibi kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep ve sorularının işleme alınması, istihbarat, bilgi araştırmaları ve mevzuata uygunluk değerlendirmelerinin yapılması, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BTK, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun 4’üncü ve 7’inci maddelerine uygun olarak; eFinans işlediği kişisel verilerinizi, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. eFinans bünyesinde tutulan her kişisel veriye, her çalışanın erişim imkânı bulunmayıp; her çalışan kendi görev alanı ve yetkisi çerçevesinde kişisel verilerinize erişmektedir.

Kişisel Veri Paylaşım

Kişisel verileriniz sadece, başta BTK’nın 25 Ağustos 2011 Tarihli ve 28036 Sayılı KEP Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun olarak, eFinans’a verilen yetkiler doğrultusunda paylaşılır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz; eFinans’in dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, eFinans’in ana hissedarı olan Banka, eFinans’in ve Banka’nın hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, BTK, BDDK, TCMB, MASAK, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri; KEP Yönetmeliği, VUK Genel Tebliği ve E-Defter Genel Tebliği başta olmak üzere KEP, E-Fatura ve E-Defter ürün ve hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan haller ve Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

Kişisel verileriniz, eFinans tarfından doğrudan sizlerden veya eFinans web sayfası, cihazlarınıza yerleştirilen çerezler ve/veya benzeri diğer kanallar vasıtasıyla, veya kamu kurum kuruluşlarından yahut eFinans’ın ilişkili taraflarından veya eFinans’ın kimlik doğrulama yetkisi verdiği anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları başta olmak üzere eFinans’ın hizmet aldığı veya verdiği gerçek ve/veya tüzel kişilerden veya üçüncü kişiler de dahil olmak üzere eFinans dışından, çeşitli kanallar aracılığı ile tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Çerezler hakkında daha çok bilgi almak için lütfen Çerez Politikamıza göz atın.

KVKK kapsamında haklarınız

  KVKK’nın 11.maddesi uyarınca, EFinans’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK’nı 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle eFinans’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak eFinans’a iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; yazılı ve tarafınızca imzalı olarak Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Cad., No:85 Stadhan Kat:1 34387 Şişli/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi, Gizlilik Bildirimi, Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası hükümleri ve uygulamaları konusunda tüm sorularınız için lütfen aşağıdaki adresler üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

İletişim Bilgilerimiz

info@efinans.com.tr

Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Cad., No:85 Stadhan Kat:1 34387 Şişli/İstanbul Tel: 0(212) 370 42 00

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!